فيلـــــــم هوش مصنوعــی (A.I. Inteligencia Artificial)

هوش مصنوعی

خلاصه داستان فیلم هوش مصنوعــی هوش مصنوعــی فیلم، شاعرانه ایست در مدح عشق مادر – فرزندی، ناقدانه ایست به خودپسندی هاي انسانی و عارفانه ایست از شناخت خالق و مخلوق. روایتی است از شیفتگی بی پایان، مصائب عشق و کج اخلاقی هاي انسانی.در مورد دسته بندی فیلم می توان گفت که یک «درام علمی-تخیلی» است، […]